------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

بسم الله الرحمن الرحيم

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರನ್ನು ದೀನ್‍ನಿಂದ ಹೊರ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹುಸೈನ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಂದಿರ್‍ರವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹುಸೈನ್ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: ಓ ಮುಹಮ್ಮದ್.. ನೀವು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವೆವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರಾಜನಾಗ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆವು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು: ಓ ಅಬೂ ಇಮ್ರಾನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಏಳು ಆರಾಧ್ಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಾಧ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಆರಾಧ್ಯನು!! ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಕೇಳಿದರು: ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಾಶ ಗೊಂಡರೆ ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಕೇಳಿದರು: ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಧ್ಯರುಗಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೋ ? ಆಗ ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆಂದರು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಕೇಳಿದರು:ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ!…… ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಅವರಲ್ಲಿ أَسْلِمْ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮಾಗಿರಿ(ಶರಣಾಗಿರಿ) ಎಂದರು.

او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

ಹೌದು, ಅವರು ಸಜ್ಜನರುಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಕಟ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೃಗ ಬಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತ್ವವಾಫ್ ಮೊದಲಾದ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: مَانَعْبُدُهُمْ,إِلَّالِيُقَرِّبُونَاإِلَى،اللَّه,زُلْفَى“ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಕಟ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ (ಉದ್ದೇಶದಿಂದ)ಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.’’(ಝುಮರ್:3), ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮುಶ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀಡುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮುಶ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಬರಿನೊಳಗಿರುವ ಮಯ್ಯಿತ್‍ನ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ನಮಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡುವವರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?!ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?!!

ಮುಆದ್(ﷺ)ರವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ( ﷺ)ರವರು ಕೇಳಿದರು:
“ಓ ಮುಆದ್, ದಾಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ದಾಸರ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ?ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೂ ಅವನ ರಸೂಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು: ದಾಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆ: ಅವನನ್ನುಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ದಾಸರ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಸದೆಯಿರುವುದು….’’

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಸಲಾಯಿತು: ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು? ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.’’ ಶಿರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಂದಿಗೂಕ್ಷಮಿಸದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ.ಶಿರ್ಕೆಸಗಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹರಾಮಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲೇ ನರಳುವರು.ಅಲ್ಲಾಹನು ನುಡಿದನು: ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾಡುವನೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿರುವನು ಮತ್ತು ನರಕಾಗ್ನಿಯು ಅವನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದು.’’(ಸೂರಃ ಅಲ್ ಮಾಇದಃ 72)

ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಶಿರ್ಕ್ ಎಸಗಿದರೆಅವನ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳೂ (ನಮಾಝ್, ಉಪವಾಸ, ಜಿಹಾದ್, ಸ್ವದಖ) ನಿಶ್ಫಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದನು: “(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿರ್ಕ್ ಎಸಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಶ್ಫಲವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಷ್ಟಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುವಿರಿ.’’(ಖುರ್‍ಆನ್)

ಹಾಗೆಯೇ ಖಬರ್‍ನ ಮೇಲೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದೂ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಖಬರ್‍ನ ಬಳಿ ಖುರ್‍ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಖಬರ್‍ನ ಬಳಿ ಮಯ್ಯತ್‍ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು (ಮಯ್ಯತ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಕೂಡದು). ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಜಾಹ್‍ನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಕೂಡದು. ಉದಾ: `ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಬಿಯವರ ಹಕ್ಕ್, ಜಾಹ್‍ನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತವಸ್ಸುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತವಸ್ಸುಲ್: 1.ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಸ್ಮಾಅï ಸ್ವಿಫಾತ್‍ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಉದಾ:يَا رَحِيم ارْحَمْنِي… (ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದವನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ನೀಡು) 2. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ತವಸ್ಸುಲ್. ಉದಾ: اللَّهُمَّ بِإِيمَانِي وَصَلاَتِي اغْفِرْلِي…(ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮಾಝ್‍ನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ.)3. ಜೀವಿಸಿರುವ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು.ಮುಸ್ಲಿಮನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸುವುದು.ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ವಿಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ (ಮತ್ತು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾದ ಶಿರ್ಕಾಗಿದೆ.) ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ದಿಕ್ರ್ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿದ್‍ಅತಾಗಿದೆ. (ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವುದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿದ್‍ಅತ್)

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }