------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ಶಿರ್ಕ್‍ನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು

1. ಖಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಧಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು.

2. ಖಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು.

3. ಅವರು ಉಪದ್ರವ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತರುವರು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಭಯಪಡುವುದು.ಖಬರ್ ಝಿಯಾರತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಬರಿನೊಳಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು:زُورُواالْقُبُورَ؛فَإِنَّهَاتُذَكِّرُكُمُ،الآخِرَةَ.(ನೀವು ಖಬರ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ನೆನಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಖಬರಿನೊಳಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು, ಅವರಿಂದ ಬರ್ಕತನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು ಶಿರ್ಕಾಗಿದೆ.ಅದು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಖಬರಾಗಿರಲಿ ಔಲಿಯಾಗಳ ಖಬರಾಗಿರಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅವಿವೇಕಿಗಳು; ಹುಸೈನ್(ರ), ಬದವಿ ಮತ್ತು ಜೀಲಾನಿಯವರ ಖಬರ್‍ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ತಿಗಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ.ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಕಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಉಪದ್ರವವನ್ನಾಗಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಬರಿನೊಳಗಿರುವ ಮರಣ ಗೊಂಡವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲುಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?!!

ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವವರೊಡನೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶ: ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವವರೇ ಮತ್ತುಅವರಿಂದ ಶಫಾಅತನ್ನುಆಗ್ರಹಿಸುವವರೇ,ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮರಣ ಗೊಂಡವರು,ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವರೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರರು.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳುಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಖಬರ್‍ಗಳು ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ವವಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಖೈರೋದಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೈನ್, ಸಯ್ಯಿದಃ ಝೈನಬ್, ಆಇಶಾ, ಸಕೀನಃ ಮತ್ತು ನಫೀಸರ ದರ್ಗಾಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಈ, ದಸೂಖಿ, ಶಾದಿಲೀ, ಬದವಿ ಮೊದಲಾದವರ ಖಬರ್‍ನ ಮೇಲೆ ದರ್ಗಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬದವಿಯವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಜ್ಜ್‍ನ ಸಂದರ್ಭದಂತೆ ನೂಗು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿಯವರ ಖಬರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ: صَالِح لِلْأدْيَان الثَّلاَثَة (ಮೂರು ಧರ್ಮದವರಿಗಾಗಿರುವ ಸಜ್ಜನರು) ಅರ್ಥಾತ್: ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಯಹೂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು.

ದಮಸ್ಕಸ್‍ನ ಅಮವೀ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಹ್‍ಯಾ(ರ)ರವರ ದರ್ಗಾವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಾಹುದ್ದೀನ್‍ರವರ ಮತ್ತು ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಝಂಕಿರವರ ಖಬರಿದೆ.

ತುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 481 ಜುಮುಅ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಬರ್‍ಗಳು ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್‍ಖಸ್ತಂತೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಬೂ ಅಯ್ಯೂಬರ ಖಬರಿನ ಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾದ ಆರಾಧನಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

ಬಗ್ದಾದ್‍ನಲ್ಲಿ 150 ಜುಮುಅ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಬರ್‍ಗಳು ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿವೆ.ಮೂಸ್ವಲ್‍ನಲ್ಲಿ (ಇರಾಕ್‍ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣ) 76 ದರ್ಗಾಗಳು ಜುಮುಅ ಮಸೀದಿಗಳೊಳಗಿವೆ.

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿದ ನುಡಿಮುತ್ತನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

لَعَنَاللَّهُ قَوْمًااتَّخَذُواقُبُورَأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“ಅವರ ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಖಬರನ್ನು ಆರಾಧನಾಲಯವನ್ನಾಗಿಮಾಡಿದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಪವಿದೆ.’’(ನಸಾಈ, ಅಹ್ಮದ್)

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಖಬರಿನ ಮೇಲೆ ಗಾರೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು, ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆಯುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಬರ್‍ನ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಇಡುವುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಾಗಲಿ ಖಬರ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ದಾರಿತಪ್ಪಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ್ಗಾಗಳು(ಖಬರ್‍ಗಳು) ಸುಳ್ಳು ದರ್ಗಾಗಳಾಗಿವೆ. ಖೈರೋದಲ್ಲಿ ಹುಸೈನ(ರ)ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಬರಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಲಾನ್(ಫಲಸ್ತೀನಲ್ಲಿರುವೊಂದು ಊರು)ನಲ್ಲೂ, ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರದಲ್ಲೂ ಖಬರಿದೆ!! ಡಮಸ್ಕಸ್‍ನಲ್ಲಿ, ಇರಾಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್‍ಹನ್ನಾನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಬಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಜ್‍ಫ್‍ನಲ್ಲಿ ಹುಸೈನ್(ರ)ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಬರಿದೆ.(ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಿತರ ಖಬರ್ ಇದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ). ಇರಾಖ್‍ನ ನಜ್‍ಫ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಲೀ(ರ)ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ ಗೋರಿ ಸುಳ್ಳು ಗೋರಿಯಾಗಿದೆ….ಬಸ್ವರ(ಇರಾಕಿನಲ್ಲಿರುವೊಂದು ಪಟ್ಟಣ)ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಔಫ್(ﷺ)ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಬರಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ವಫಾತಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಖೀಅದಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.ಅಲೀರ ಮಗಳು ಝೈನಬ್‍ರವರು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ವಫಾತಾಗಿ ಬಖೀಅದಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಗಳು ಡಮಸ್ಕಸ್‍ನಲ್ಲಿಖಬರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಖೈರೋದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಬರಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್‍ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!!

ಶಾಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಮ್ಮು ಕುಲ್ಸೂಮ್(ರ) ಮತ್ತು ರುಕಿಯ್ಯ(ರ)ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಬರಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಉಸ್ಮಾನ್(ರ)ರವರ ಪತ್ನಿಯಂದಿರುಗಳು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರುಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ವಫಾತಾಗಿ ಅವರನ್ನುಬಖೀಅದಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಮ್(ಸಿರಿಯಾ)ನಲ್ಲಿ ದಿಮಶ್ಕ್ ಜುಮುಅ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂದ್(ರ)ರವರಖಬರಿದೆ.

ಆದರೆ ಹೂದ್(ರ)ರವರು ಶಾಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಮನಿನ ಹದರಮೌತ್‍ನಲ್ಲೂಖಬರಿದೆ ! ಹಾಗೆಯೇ ಹದರಮೌತ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿಹ್(ರ)ರವರ ಖಬರ್ ಇದೆಯೆಂದೂ ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಾಪಾತಾಗಿರುವುದು ಹಿಜಾಝ್‍ನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವರದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫಲಸ್ತೀನ್‍ನ ಯಾಫಾದಲ್ಲೂ ಖಬರಿದೆ !

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }