------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-7

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-7

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಔಲಿಯಾಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರಾಗಲಿ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳಾಗಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು (ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿಯನ್ನು) ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ) ರವರು ನುಡಿದರು:

(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ (متفق عليه

“ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದು ತಳ್ಳಬೇಕಾದುದಾಗಿದೆ.’’(ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ).ಅರ್ಥಾತ್:

ಅವರ ಚರ್ಯೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ನವೀನಾಚಾರವೂ ಬಿದ್‍ಅತೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶಿರ್ಕ್‍ಗಳಿವೆ.ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತುಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಚ್ಚರಿ: ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ: ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮೌಲಿದ್‍ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೀರತ್(ಚರಿತ್ರೆ) ಪಠಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು: ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ, ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ಹಾಗೆಯೇ ರಮದಾನ್ 27ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಬಿದ್‍ಅತಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಯು ಆಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿತ್ತು.ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ರಾಅï-ಮಿಅïರಾಜ್‍ನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದೂ ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಹೀಹಾದ ಹದೀಸ್‍ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಅಬಾನ್ 15ನ್ನು ವೃತಾನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಬಿದ್‍ಅತಿನಲ್ಲೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ:ಮರಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಮಯ್ಯತ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಬರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರೇ, ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವವರೇ..ನೀೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?ಎಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಶರೀರದೊಡನೆ ಕೇಳಿರಿ.ನಿರಪೇಕ್ಷನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.ಅವನಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-6

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-6

ಸಿಹ್ರ್, ಮಾಟ, ಜೊತಿಷ್ಯ

ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ“ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂಮಾಂತ್ರಿಕನು ಯಶಸ್ಸು ಗೊಳ್ಳಲಾರು’’(ತ್ವಹಾ: 69). ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು:

 الشِّرْكُ بِاللَّهِ  وَالسِّحْرُಹಿ: ವಿاجْتَنِبُواالسَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

“ಏಳು ಮಹಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿರಿ, ಅವುಗಳು:ಒಂದುಶಿರ್ಕ್,ಎರಡು ಸಿಹ್ರ್…’’(ಬುಖಾರಿ)

ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಜಾದುಗಾರರು ಜಾದುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಆ ಸಭೆಗೆ ಅಬೂ ದರ್ರ್(ರ)ರವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಾಹಿರ್ ಓರ್ವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಜೋಡಿಸಿದನು ! ಅಬೂ ದರ್ರ್(ರ) ರವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆ ಸಾಹಿರ್‍ನ(ಜಾದುಗಾರನ) ತಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹೇಳಿದರು: ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಜೀವ ಗೊಳಿಸು! ನಂತರ ಹೇಳಿದರು:

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ: حَدُّالسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ  ِ “ಸಾಹಿರ್‍ನ ಅಂತ್ಯವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ’’(ತಿರ್ಮಿದಿ, ದಾರಕುತ್ನೀ)

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಏನೆನ್ನುತ್ತದೆ? / ماذا يقول الإسلام عن الإرهاب؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಏನೆನ್ನುತ್ತದೆ?

ಪೀಠಿಕೆ

ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ವಿಮಾನಾಪಹರಣವಾಗಿರಲಿ, ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಬಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದದ ವಿಪರ್ಯಾಸಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಲ್ಲೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸತ್ಯ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವವರು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನನ ಮೇಲಿರುವ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸುವುದು, ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತರು ಸರಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ದಕ್ಕದೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈಯ್ಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು, ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶೀತಲ ಸಮರಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವವರು, ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರು ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರೂಪ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಈ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ (Definition)ಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಥಳಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆಯಿದೆ. Give a dog a bad name and hang it (ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕು). ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಜರುಗಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯೋ ತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ನಡೆಸುವ ಭಯೋ ತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಣೆಯಾಗಿಸುವುದೂ ಇದೆ.

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿನ ಅಂಧಕಾರ ಗಳನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಭಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರೇ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಧರ್ಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-5

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-5

ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದರು:

   لَايَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّااللَّهُ

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ) ಹೇಳಿರಿ, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ.’’ ಕೈಲಕ್ಷಣ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನೂ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಟಗಾರನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶೈತಾನನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿದೆ. ಅದೃಶ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೆನ್ನುತ್ತಾ ಯಾರದಾರೂ ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ವಸಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಮ್ಯಾಗಝೀನ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತಿಷ್ಯರುಗಳು ಬರೆದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು:

مَنْ أَتَى كَاهِنًافَصَدَّقَهُ بِمَايَقُولُ فَقَدْكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“ಯಾರಾದರೂ ಜೊತಿಷ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಸಿಸಿದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರಿಗೆ ಅವತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಫ್ರ್ ಕೈ ಗೊಂಡನು’’.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-4

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-4

ಮಂತ್ರಿಸಿದ  ತಾಯಿತ ಮತ್ತು ನೂಲು ಕಟ್ಟುವುದು ಶಿರ್ಕ್‍ನಲ್ಲೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ರೋಗ ಶಮನಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಲು ತಾಯುತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುರ್‍ಆನಿನ ಆಯತ್ ಬರೆದಿರುವುದಾದರೂ ಇನ್ನಿತರ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿರುವುದಾದರೂ ಸಮಾನಾವಾಗಿದೆ.(ಉದಾ: ಜಿನ್ನ್‍ನ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಟಗಾರನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು).

ಹುದೈಫ(ರ)ರವರು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರು: ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ…? ಇದು ನಿನ್ನರೋಗವನ್ನುವೃದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡದು. ಇದು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರಣ ಗೊಂಡರೆ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಗೊಳ್ಳಲಾರೆ.ಖುರ್‍ಆನ್ ಆಯತ್‍ಗಳನ್ನು ದುಆಗಳನ್ನು ಚಿಕತ್ಸಾರ್ಥ(ರುಕಿಯ್ಯ) ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಓದುವುದು ಖುರ್‍ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್‍ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಅನುವದನೀಯವಾಗಿದೆ) ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥ ಜಿನ್ನ್‍ಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‍ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನುಬರೆದು ತಾಯಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಶಿರ್ಕಾಗಿದೆ.

Pin It on Pinterest

error: Alert: Content is protected !!
body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }