------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe
ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-7 (ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-7 (ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ರವರನ್ನು ನಂಬುವ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಧರ್ಮವೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರಿಗಿರುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ:
 1. ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 2. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಹಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು (ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ) ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

 3. ಅವರು ಯಾವೊಬ್ಬ ಗಂಡಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

 4. ಅವರು ದೇವನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿ ದರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

 5. ಅವರು ದೇವನ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಬ್ಬರೂ ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು? ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರಿಗೆ ‘ದೈವಿಕತೆ’ಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರು ಎಂದೂ ‘ದೈವತ್ವ’ವನ್ನು ವಾದಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ‘ನಾನು ದೇವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಚನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಬಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಬೈಬಲ್‍ನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.” (ಯೋಹಾನ 14/28)

“ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಾದರೆ…” (ಮತ್ತಾಯ 12/28)

“ನಾನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಾದರೆ…” (ಲೂಕ 11/20)

“ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರೆನು; ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.” (ಯೋಹಾನ 5/30)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ದೌತ್ಯ – ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು.

ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ಎಂದೂ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ವಾದಿಸಿದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ದೌತ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ:

“ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ. ತೆಗೆದುಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ; ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ- ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ ಅಳಿದುಹೋಗಲಾರದು. ಆದದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮೀರುವದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು; ಆದರೆ ತಾನೇ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.” (ಮತ್ತಾಯ 5/17-19)

ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ದೇವನಾಗಿದ್ದನು

ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ದೌತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಪ್ರವಾದಿತ್ವ’ದ ಗುಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ:

“ನೀವು ಆಲಿಸುವ ಮಾತು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯ ಮಾತೇ.” (ಯೋಹಾನ 14/24)

“ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೂ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವವು.” (ಯೋಹಾನ 17/3)

ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನೂ ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“ಆತನು ಹೊರಟು ದಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಈಡುತ್ತಾ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ- ಒಳ್ಳೇ ಭೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ- ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವನೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ.” (ಮಾರ್ಕ 10/17, 18)

ಯೇಸುವಿನ ದೈವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಬೈಬಲ್ ವಚನಗಳು ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತಾಯ 5/17-20ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಎಂದು ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)]ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಜರೇತದ ಯೇಸು – ದೇವನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ರವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ:

“ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿರಿ- ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಇದ್ದನಲ್ಲಾ, ದೇವರು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಮಹತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.” (ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2/22)

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ದೇವನು ಏಕೈಕನು ಎಂದಾಗಿದೆ

‘ತ್ರಿಯೇಕತ್ವ’ ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಯಾವುದೆಂದು ಓರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು:

“Shama Israelu adonai ila hayno adna ikhad”

 “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನವೇ ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು.” (ಮಾರ್ಕ 12/29)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-6 (ಯಹೂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-6 (ಯಹೂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಹೂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಯಹೂದ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆ [ಮೂಸಾ(ಅ)]ರವರ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವು ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆ [ಮೂಸಾ(ಅ)]ರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

“Shama Israelu adonai ila hayno adna ikhad”

“ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ; ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು.” (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6/4)

ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“ನಾನೇ, ನಾನೇ ಕರ್ತನು; ನಾನು ಹೊರತು ಯಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.” (ಯೆಶಾಯ 43/11)

“ನಾನೇ ಕರ್ತನು, ಇನ್ನು ಯಾವನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರತು ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.” (ಯೆಶಾಯ 45/5)

“ನಾನೇ ದೇವರು, ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ; ನಾನೇ ಪರಮ ದೇವರು, ನನಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಿಲ್ಲ.” (ಯೆಶಾಯ 46/9)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ ಧರ್ಮವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ:

“ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವ ಯಾವದರ ರೂಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಬಾರದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೂ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವನು.” (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20/3-5)

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವ ಯಾವದರ ರೂಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಬಾರದು, ಪೂಜೆಮಾಡಲೂ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವನು.” (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5/7-9)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-5 (ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-5 (ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಪಾರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಝರತುಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪುರಾತನ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,30,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿಪುರಾತನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಝರತುಷ್ಟ್ರ (Zoroaster) ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು. ದಸಾತಿರ್ ಮತ್ತು ಅವೆಸ್ತಾ ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವನು ‘ಅಹುರಾ ಮಝ್ದಾ’ ಎಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಹುರಾ ಎಂದರೆ ‘ಪ್ರಭು’ ಮತ್ತು ಮಝ್ದಾ ಎಂದರೆ ‘ಚಾಣಾಕ್ಷ’. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹುರಾ ಮಝ್ದಾ ಎಂದರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಅಥವಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ದೇವ ಎಂದರ್ಥ. ಅಹುರಾ ಮಝ್ದಾ ಏಕಮೇವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ದಸಾತೀರ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇವನ ಗುಣವಿಶೇಷಣಗಳು

ದಸಾತೀರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಹುರಾ ಮಝ್ದಾನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ:

 1. ಅವನು ಏಕೈಕನು
 2. ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಏನೊಂದೂ ಇಲ್ಲ
 3. ಅವನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ
 4. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯಾಗಲಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ, ಮಗನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ
 5. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಲಿ ರೂಪವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ
 6. ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲಾರದು, ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು
 7. ನೀವು ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನು ಮಹೋನ್ನತ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ
 8. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ

ಅವೆಸ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ ದೇವನ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅವೆಸ್ತಾದ ಪ್ರಕಾರ ‘ಗಾಥಾ’ಗಳು ಮತ್ತು ‘ಯಸ್ನಾ’ಗಳು ಅಹುರಾ ಮಝ್ದಾನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ:

 1. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ (ಯಸ್ನಾ 31/7, 31/11, 44/7, 50/11, 51,7)
 2. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲನು, ಮಹೋನ್ನತನು (ಯಸ್ನಾ 33/11, 45/6)
 3. ದಯಾಮಯನು – ಹುದಾಯಿ (ಯಸ್ನಾ 33/11, 48/3)
 4. ಉದಾರಿ – ಸ್ಪೆನ್ತಾ (ಯಸ್ನಾ 43/4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 44/2, 45/5, 46/9, 48/3)
ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-4 (ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-4 (ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ, ಆರ್ಯ, ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾನಕರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಎಂದರೆ ಐದು ನದಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದರ್ಥ.  ಗುರು ನಾನಕರು ಹಿಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿಖ್ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ

ಸಿಖ್ ಎಂಬ ಪದವು ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಹತ್ತು ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಗುರು ನಾನಕರು ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಆದಿ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐದು ‘K’ ಗಳು

ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸಿಖ್ಖನ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ‘K’ ಗಳಿರಬೇಕು. ಇದು ಅವನ ಗುರುತು ಕೂಡ ಹೌದು.

 1. Kesh (ಕೇಶ): ಕತ್ತರಿಸದ ಕೂದಲು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೂ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
 2. Kangha (ಕಂಘ): ಬಾಚಣಿಗೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ.
 3. Kada (ಕಡ): ಲೋಹದ ಬಳೆ. ಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತೀಕ.
 4. Kirpan (ಕೃಪಾಣ): ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ. ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ.
 5. Kaccha (ಕಚ್ಚ): ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗಿರುವ ಒಳವಸ್ತ್ರ. ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಮೂಲ ಮಂತ್ರ: ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಖ್ಖನು ನೀಡುವ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಯು ‘ಮೂಲ ಮಂತ್ರ’ವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಭಾಗ 1 ಜಾಪೂಜಿ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ಏಕೈಕ ದೇವನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವನು. ಅವನು ಸತ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಭಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವವನು, ಶಾಶ್ವತನು, ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲ, ಸ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವನು, ಮಹಾನನು ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ.”

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಏಕೈಕ ದೇವನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಏಕ್ ಓಂಕಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಓಂಕಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ:

ಕರ್ತಾರ್ – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

ಸಾಹಿಬ್ – ಪ್ರಭು

ಅಕಾಲ್ – ಶಾಶ್ವತ

ಸತ್ತನಾಮ – ಪವಿತ್ರ ನಾಮ

ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ್ – ಸಂರಕ್ಷಕ

ರಹೀಮ್ – ಕರುಣಾಮಯಿ

ಕರೀಮ್ – ದಯಾಮಯ

ಅವನನ್ನು ವಾಹೆ ಗುರು – ಏಕೈಕ ಸತ್ಯ ದೇವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಕಟ್ಟಾ ಏಕದೇವ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅವತಾರ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಧರ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವನು ಅವತಾರ ತಾಳುವುದನ್ನು ಅದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ನಾನಕ್ ಕಬೀರ್‍ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು

ಗುರು ನಾನಕರು ಸಂತ ಕಬೀರರ ವಚನಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರರ ಅನೇಕ ದ್ವಿಪದಿಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂತ ಕಬೀರರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ವಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗಿದೆ:

ದುಃಖ್ ಮೇ ಸುಮಿರಾನಾ ಸಬ್ ಕರೇ ಸುಖ್ ಮೇ ಕರೇ ನ ಕೋಯಿ

ಜೋ ಸುಖ್ ಮೇ ಸುಮಿರಾನಾ ಕರೇ ತೋ ದುಃಖ್ ಕಾಯೇ ಹುಯೇ

“ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?”

ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕುರ್‍ಆನ್ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ:

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

“ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾನಿಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನೆಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪಪಟ್ಟು ಮರಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ತರುವಾಯ ಅವನು (ಅಲ್ಲಾಹು) ತನ್ನ ವತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ಅವನು (ಮನುಷ್ಯನು) ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ (ಇತರರನ್ನು) ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.” (ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್ 39/8)

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-3 (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-3 (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ‘ಹಿಂದೂ’ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಛಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ (blanket term).

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಹುದೇವವಿಶ್ವಾಸಿ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ! ಅನೇಕ ದೇವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ ಇತರ ಕೆಲವರು ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಏಕೈಕ ದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೀಗಿದೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ (principle of pantheism) ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವವಿರುವ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವವೂ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳೆಂದು (manifestations of God) ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು (everything is God).

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಅವುಗಳು ದೇವರುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನದ್ದಾಗಿವೆ (everything is God’s). ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ (ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ) ನಾವು ನಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಮರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆಯ ನಡುವೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ’s ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು (everything is God). ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನದ್ದು (everything is God’s).

ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

“ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ವಚನದೆಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ.”

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಮಾನ ವಚನವು ‘ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇSನ್ಯದೇವತಾಃ |

ತಂ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ಥಾಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನಿಯತಾಃ ಸ್ವಯಾ || 20 ||

“ಭೋಗಗಳ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.” (ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7/20)

ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಸೂಚಿಸುವ ‘ಜ್ಞಾನವು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು’ ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮತ್ತು ಏಕ ದೇವನ ಹೊರತು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪನಿಷದ್ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ || 1 ||

“ಅವನು ಏಕನು ದ್ವಿತೀಯನಿಲ್ಲದವನು.” (ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6/2/1)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ಚಾಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿತಾ ನ ಚಾಧಿಪಃ || 6-9 ||

“ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 6/9)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ || 4-19 ||

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಾಮವು ಮಹತ್ತಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 4/19) (The Principal Upanishad by S Radhakrishnan page 736, 737)

ಈ ಮೇಲಿನ ಉಪನಿಷದ್ ವಚನಗಳನ್ನು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

“ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 112/4)

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

“ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 42/11)

ದೇವನನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ

ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚ ನೈನಮ್ |

ಹೃದಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಮನಸಾ ಯ ಏನ

ಮೇವಂ ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವನ್ತಿ || 4-20 ||

“ಅವನ ರೂಪವು ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಣುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಾರನು. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಮರನಾಗುವನು.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 6/9)

ಇದೇ ವಿಷಯವು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

“ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲಾರವು. ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವನು. ಅವನು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 6/103)

ವೇದಗಳು:

ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ.

ಯಜುರ್ವೇದ

ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ.” (ಯಜುರ್ವೇದ 32/3)

ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ಅವನು ಜನನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

“There is no image of Him whose glory verily is great. He sustains within Himself all luminous objects like the sun etc. May He not harm me, this is my prayer. As He is unborn He deserves our worship.” (The Yajurveda by Devi Chand M A page 377)

 “ಯಾರ ಕೀರ್ತಿಯು ಮಹತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿರಲಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವನು ಜನನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಯಜುರ್ವೇದ 40/8ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“He hath attained unto the bright, bodyless, woundless, sinewless, the pure which evil hath not pierced. Far-sighted, wise, encompassing, He self-existent hath prescribed aims, as propriety demands, unto the everlasting years.” (Yajurveda Samhita by Ralph I H Griffith page 538)

“ಪ್ರಕಾಶಮಯ, ಅಶರೀರಿ, ಗಾಯವಿಲ್ಲದವನು, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಲ್ಲದವನು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯು ಚುಚ್ಚಿರದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿರು ವವನು, ಚಾಣಾಕ್ಷನು, ಸುತ್ತುವರಿಯುವವನು, ಸ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವನ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಬಯಸುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳಿವೆ.”

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

ಅನ್ಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯೇSಸಮ್ಭೂತಿಮುಪಾಸತೇ |

ತತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯ ಉ ಸಮ್ಭೂತ್ಯಾಗ್ಮ್ ರತಾಃ || 40-9 ||

“ಯಾರು ಅಸಂಭೂತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕುರುಡು ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಯಾರು ಸಂಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.” (ಯಜುರ್ವೇದ 40/9)

ಅಸಂಭೂತಿ ಎಂದರೆ ವಾಯು, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಂಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ, ವಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳು.

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿಗೆಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು.” (ಯಜುರ್ವೇದ 40/16)

ಅಥರ್ವವೇದ

ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ದೇವ ಮಹಾ ಒಸಿ |

“ದೇವನು ಮಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಅಥರ್ವವೇದ 20/58/3)

“Verily, Surya, thou art great; truly, Aditya, thou art great; As thou art great indeed thy greatness is admire; yeah, verily, great art thou, O God.” (Atharvaveda Samhita vol. 2 William Dmight Whitney page 910)

 “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯನೇ  ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರುವೆ, ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ ಆದಿತ್ಯನೇ ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರುವೆ, ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ನೀನು ಮಹಾನನು, ಓ ದೇವನೇ.”

ಇಂತಹುದೇ ಸಂದೇಶವು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾

“ಅವನು ಮಹಾನನೂ ಅತ್ಯುನ್ನತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 13/9)

ಋಗ್ವೇದ

ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“ವಿಪ್ರರು (ವಿದ್ವತ್ತಿರುವ ಸಂತರು) ಏಕ ದೇವನನ್ನು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.” (ಋಗ್ವೇದ 1/164/46)

ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಋಗ್ವೇದವು 33 ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವೂ ಋಗ್ವೇದದ ಪುಸ್ತಕ 2 ಶ್ಲೋಕ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಹ್ಮ ಎಂದರೆ ‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರಬಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರೆ ‘ಖಾಲಿಕ್’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನನ್ನು ಖಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಅವನು ‘ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳಿರುವವನು’ ಎಂದಾದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾರರು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವರು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪಣೆ (anthropomorphism) ಮಾಡುವುದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ:

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ.” (ಯಜುರ್ವೇದ 32/3)

ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುವುದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ (2/1/3) ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ‘ಸಂರಕ್ಷಕ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರಬಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರೆ ‘ರಬ್ಬ್’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನನ್ನು ರಬ್ಬ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ‘ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿರುವ, ಬಲಗೈಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ಎಡಗೈಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ಹಕ್ಕಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಒರಗಿರುವ’ ಚಿತ್ರವೆಂದಾದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಅಂತಹ ರೂಪವಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜುರ್ವೇದ 32/3 ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“O friends, do not worship anybody but Him, the divine one” (Rigveda 8/1/1) [Rigveda Samhita vol ix page 1& 2 by Swami Satyaprakash Saraswati & Satyakam Vidyalankar]

“ಓ ಗೆಳೆಯರೇ! ದೈವತ್ವವಿರುವ ಅವನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.”

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“The wise yogis concentrate their minds, and concentrate their thoughts as well in the Supreme Reality, which is Omnipresent, Great and Omniscient. He alone, knows their functions, assigns to the sense organs their respective tasks. Verily, great is the glory of the Divine Creator.” (Rigveda 5/81) [Rigveda Samhita vol vi page 1802& 1803 by Swami Satyaprakash Saraswati & Satyakam Vidyalankar]

“ಚಾಣಾಕ್ಷರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ, ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವನ ಮಹಿಮೆಯು ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ.”

ಹಿಂದೂ ವೇದಾಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ

ಹಿಂದೂ ವೇದಾಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ಹೀಗಿದೆ:

ಏಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಃ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ನಃ ನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ್ |

“ದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವನು. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ.”

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 (ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 (ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ)


ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಕ್ (Semitic) ಮತ್ತು ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ (non-Semitic) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳು

ಸೆಮಿಟಿಯನ್ನರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾದಿ ನೋಹ [ನೂಹ್ (ಅ)]ರವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಸೇಮ್‍ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಯನ್ನರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಯಹೂದರು, ಅರಬಿಗಳು, ಅಸ್ಸೀರಿಯನ್ನರು (Assyrians), ಫಿನೀಶಿಯನ್ನರು (Phoenicians) ಮುಂತಾದವರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಜೂದ ಧರ್ಮ (Judaism), ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು

ಎರಡನೆ ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುಗದ (second millennium) ಮೊದಲನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (BC 2000 – BC 1500) ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡೋ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗವಾದ ಆರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು.

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರವಾದಿರಹಿತವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಝರತುಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವು (Zoroastrianism) ವೈದಿಕೇತರ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರವಾದಿಸಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಉದ್ಭವಗಳಿವೆ. ಕನ್‍ಫೂಷಿಯನ್ ಧರ್ಮವು (Confucianism) ಮತ್ತು ತಾವೋ ಧರ್ಮವು (Taoism) ಚೀನೀಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾದರೆ ಶಿಂತೋ ಧರ್ಮವು (Shintoism) ಜಪಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಉಧ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೂ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಂದು (ethical systems) ಕರೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಮವಾದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ (definition)

ಒಂದು ಧರ್ಮವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞರಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿಯೋಣ.

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

Pin It on Pinterest

error: Alert: Content is protected !!
body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }